banner

“Torba Tasarı” Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

"Torba Tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın sunumundan sonra yaklaşık 2 hafta süren maratonun arkasından, çok sayıda farklı düzenlemeyi taşıyan dizayn, değişiklik önergeleriyle kabul edildi.

Tasarıyla Telgraf ve Telefon Kanunu’nda değişim yapılarak; hazine payı, evrensel hizmet katkı maddesi payı ve Bilgi Teknolojileri ve Iletişim Kurumunun masraflarına katkı payı uygulamasında tereddütlere ve ihtilaflara neden olan konuları çözüme kavuşturacak yeni bir sistem kurulacak.

Imtiyaz sözleşmeleri dahilinde yetkilendirilen işletmecilerin ödemekle mesul olduğu kurum masraflarına katkı payının matrahı, işletmecilerin takvim net satışları olarak belirlenecek.

Buna tarafından, kurum göre sayısı sınırlandırılarak ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere ayrıcalık sözleşmeleri veya yetkilendirilen işletmeciler, aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini Hazine payı olarak ödeyecek.

Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen öteki işletmeciler, aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini Define payı olarak ödemede bulunacak.

Kurum göre hava taşıtlarında GSM veya IMT-2000/UMTS standartlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler de söz konusu hizmet kapsamındaki aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini Define payı olarak ödeyecek.

Hazine payının süresinde ödenmemesi veya yetkisiz ödenmesi halinde, payın bir katı tutarında cezai durum uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen Hazine payı, evrensel hizmet katkı maddesi payı, kurum masraflarına katkı payı tutarları ile bunlara emrindeki geç kalma faizi ile ilgili olarak uluslararası tahkim de dahil her türlü adalet organında açılacak davalarda husumet kuruma yöneltilecek.

Köy Kanunu’na göre satışı yapılan taşınmazlarla ilgili olarak, belirlenen vakit içerisinde binalarını yapmayan veya taksitlerini ödemeyen yargı sahipleri ile 31 Aralık 2020 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine, binalarını yapmaları ya da taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine dek ilave süre verilecek. Oysa bu vakit içerisinde de hak sahiplerinin binayı yapmaması veya taksitleri ödememesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği namına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilecek.

TERK EDİLMİŞ GEMİLER SORUNU GİDERİLİYOR

Tasarıyla, “terk edilmiş gemiler” ya da sahibi kesin olsa bile “üzerinde takyidat bulunan terkedilmiş gemiler” sorunu gideriliyor.

Buna tarafından, liman başkanlığı; yönetimsel yükümlülük sahasında can, mülk, çevresel tehlike taşıyan, seyir ve seferin selametine engel olabilecek vaziyette karaya oturan, alt batık, batık, terk edilmiş ya da hareketsiz halde bulunan gemileri ve eşyasını çıkaracak ya da bulunduğu yerden kaldıracak. Bu vakit 45 günden pozitif olamayacak.

Belirlenen müddet, gemi yabancı bayraklı ise geminin sicile açıklanmış olduğu devletin ilgili makamlarına, donatana ve kaptana bildirilecek; bu şahısların adresleri bilinmiyorsa herhangi bir milletlerarası denizcilik bülteninde ilan edilecek. Gemi Türk bayraklı ise donatan veya kaptana bildirilecek. Bu kişilerin adresleri bilinmiyorsa yurt düzeyinde dağıtımı yapılan ve tirajı 100 binin üzerinde olan gazetede bildiri edilecek.

Ödev edilen süre içinde, bildirimde bulunulanlara ulaşılamaması ya da ulaşılsa deha ilgililer kadar geminin çıkarılmasından ya da bulunduğu yerden kaldırılmasından imtina edilmesi halinde liman başkanı, gemi ve eşyasını çıkarmaya, çıkarttırmaya, kaldırmaya, kaldırtmaya, imha ettirmeye, satmaya ve sattırmaya yetkili olacak.

Tasarıyla CD, DVD, ses kaseti gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı üretim ve ithal eden kişilerden, yüzde 3’ü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranlar çerçevesinde yapılan kesintilerin aktarılacağı kurumda değişiklik yapılacak.

Mevcut düzenlemede, kesintilerin dörtte biri genel bütçeye, dörtte üçü ise Kültür ve Turizm Bakanlığında oluşturulan özel hesaba aktarılırken tasarıyla, özel hesap uygulaması kaldırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bundan sonradan kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi çalışmalarını kendi bütçesinden karşılayacak.

Kamu alacaklarının yurt haricen yer alan vatandaşlar ya da yabancı uyruklu kişiler kadar yurt dışı bankaların banka kartı ve sanki kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankalar, katlanacağı giderler için komisyon alabilecek.

Tasarıyla, söylev, internet, yayın gibi haberleşme hizmetlerinde bambaşka öbür olan özel irtibat vergisi oranları her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenecek.

TALIH OYUNLARINDA ÜCRET ARTIYOR

Tasarıyla, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Kismet Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişim yapılarak, bayiliklere ilişkin ibareler madde metninden çıkarılıyor. Böylece bayiliklerin verilmesine ilişkin tereddütlerin giderilmesi amaçlanıyor. Bayilik verme işlemlerinin tamamı ya da bir kısmı başbayi kadar gerçekleştirilebilecek.

İlgili kanunda tanımlanan şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan yüzde 10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul sermaye iratlarına karşın mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık almak üzere hasılatlarının yüzde 25’i oranında uygulanan götürü gider oranı yüzde 15’e düşürülecek. 

Tasarıyla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu’na geçici madde ekleniyor. Buna kadar, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye gerekse net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ek en düşük geçim indirimi sağlanacak.

MÜKELLEF ADRESİNİ BİLDİRMEYEBİLECEK

Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla; mükelleflere bahşedilen hizmetlerin elektronik ortama taşınması ve vatandaşların ücret dairelerine gitmeksizin meslek ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi, hem kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması zarfında elektronik ticaretin kavranmasına karşın zorunlu düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Mükelleflerin ikametgah adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kalkacak.

Tasarıyla ödenti muafiyeti bilinen vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim yurtlarında barınan öğrenciler ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barınan öğrenciler ayrıştırılarak, gereklilik sahibi öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için kuruma ait yurtlardaki öğrencilerin barınmalarının önündeki zaman kısıtlaması kaldırılacak.

MTV ORANLARI

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu’na eklenen hükümle taşıtın teslimi, birincil iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını yaratıcı değerler “araç değeri” olarak tanımlanacak.

Tasarıyla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak baştan değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için, fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait ücret tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 10’unu aşması halinde, taşıtlara ait aidat tutarlarını, bir önceki satırdaki benzer yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden ödenti tutarı olarak belirlemeye, bu oranı yüzde 4’e dek indirmeye ve kanuni oranına değin artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

31 ARALIK 2017’DEN ÖNCE TESCIL EDİLEN ARAÇLAR

Tasarıda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce tescil ve kayıt edilen araçlar için 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak MTV’ye ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Buna tarafından; MTV, 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira olacak.

TORBA TASARI MTV

Haber Kategorisi:
Gündem

Bu Habere Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir